مبدل حرارتی سه سیاله

در ابتدا مدلهمازی دینامیکی مبد ارارتی سه سیاله مورد بررسی قرار گرفته و در نهایو برای چهار آرایش
م تل از جریان سیالات توابع تبدی نهایی کام و جامیی بدسو آمده اسو