مایع روانکننده و ضد زنگ زدگی قطعات فلزی

این محصول مشابه wd-۴۰ تولید شده در آمریکا می باشد.
از جمله ویژگی های این محصول عبارتند از: روانکنندگی در فشار بالا، زنگبری و محافظت از زنگ زدگی و خوردگی قطعات فلزی، نفوذ پذیری مناسب برای باز کردن قطعاتی گیر درهم مثل باز کردن پیچ و مهره و …
این محصول هزاران کاربرد و مصرف خانگی و صنعتی دارد که بخشی از آنها عبارتند از: پاک کردن لکه ی چسب بدون آسیب رساندن به سطح زیری، پاک اثر خودکار و ماژیک از سطوح غیر متخلخل، تمیز کردن چربی و گریس و …