مایع¬یونی فلورسانس برای ژن¬رسانی،تصویربرداری سلولی

مایعات یونی ترکیباتی هستند که در چند سال اخیر انقلابی در مراکز تحقیقاتی و صنایع شیمیایی به پا کرده اند. این ترکیبات که جزء مواد شیمیایی سبز هستند به عنوان حلال، نقش بسیار مهمی در کاهش استفاده از ترکیبات خطرناک، سمی و آسیب زننده به محیط زیست را دارا می¬باشند. مایعات یونی به ترکیباتی آلی اطلاق می شوند که از کاتیون¬ها و آنیون¬های مختلف تشکیل شده است. این دستاورد پژوهشی سنتز مایع یونی جدید بر پایه¬ی ایمیدازول با خاصیت فلورسانی بسیار زیاد و پایدار است. از جمله کاربردهای این مواد به موارد زیر می توان اشاره نمود:
۱- استفاده از خواص فلورسانی این ماده برای نشان¬دار کردن و تعیین موقعیت آنتی¬ژن¬ها و آنتی¬بادی¬ها در مقاطع بافتی
۲- استفاده¬های تشخیصی این ماده به¬عنوان یک مارکر برای تشخیص آپاپتوز به¬وسیله فلوسایتومتری
۳- قابلیت بارگیری با پلاسمید برای ژن¬رسانی
۴- توانایی بارگیری با داروهای با بار منفی از طریق برهمکنش الکتروستاتیک و رهاسازی آن در سلول و داروهای دارای گروه کربونیل از طریق تشکیل پیوند ایمین
۵- به عنوان یک ماده¬ی جایگزین برای اتیدیوم بروماید و کاتالیست در واکنش¬های آلی