مانیتورینگ هوشمند زنده کشت سلولی

با امکان مانیتور زنده کشت سلولی در تمام بازه زمانی فرآیند، این امکان وجود دارد که که فرآیند دینامیکی و تابعی کشت سلولی به صورت زنده رصد شده و تمامی ویژگی های کشت نظیر سلامت سلول ها، مشخصات ظاهری، تشکیل کلونی و حرکت و پاسخ سلولی به عوامل بیرونی بررسی گردد.
طراحی سیستم مانیتورینگ زنده هوشمند کشت سلولی به نحوی است که امکان قرار گیری این سیستم در داخل انکوباتورها فراهم میباشد تا در طی فرآیند و تصویر برداری زنده تمامی شرایط محیطی تحت کنترل باشد و نیازی به خارج کردن نمونه برای تصویر برداری نیست. مطابق ساختار متحرک دودرجه آزادی اتوماتیک سیستم مانیتورینگ، از تمامی خانه های پلیت کشت سلولی به صورت نوبتی، سریع و میکروسکوپی به صورت زمینه روشن یا فلوئورسنت تصویر برداری می شود و تصاویر علاوه بر ذخیره سازی در سیستم، از طریق ارتباط بی سیم نیز به کامپیوتر ارسال میگردد تا فرآیند کشت همواره تحت کنترل باشد. تصاویر ارسالی پس از دریافت، در نرم افزار اختصاصی گردآوری شده و اطلاعات پردازش شده متناسب با نیازهای فرآیند استخراج میگردد.