ماشین وجین مکانیکی کشت های حفاظتی

از بین بردن علفهای هرز مزارع بدون بهم زدن ساختمان خاک