ماشین رولینگ نامیرا – 4

رزوه پیچ ازقطر۱۴mm الی ۳۰mm و معادل آن پیچهای اینچ از قطر ۱۶/۹ الی ¼ ۱ را رزوه کند .
طول رزوه حداقل ۵mm و حداکثر ۶۰۰mm قابل تنظیم است .