ماشین جوجه کشی

ماشین جوجه کشی دستگاهی است که تخم انواع ماکیان را با ایجاد شرایط خاص محیطی و در زمان معین به جوجه تبدیل مینماید در شرکت مهرفناوران تابش انواع ماشین جوجه کشی با ظرفیت های 36،60،84،120،160،210 و250 قطعه ای تولید می گردد