ماده پلیمری تثبیت کننده خاک

ماده دوستدار محیط زیست به منظور جلوگیری از ایجاد پدیده ریزگرد، تثبیت دیواره چاه های نفتی برای جلوگیری از تولید ماسه، تثبیت سطحی و عمیق خاک