ماده موثره دارویی مایکوفنولیک اسید

۱. سویه قارچی تولید کننده MPA تهیه شده و توسعه آن با استفاده از فناوری مهندسی متابولیک در دستور کار قرار دارد. در این خصوص شبکه متابولیکی بیوسنتز MPA ایجاد و پس از کمی نمودن فلاکس های درون شبکه، ژن های موثر در مسیر بیوسنتز شناسایی وتعیین ویژگی شده و افزایش و یا کاهش بیان ژن ها انجام شد.
۲. محیط کشت مناسب تولید MPA بهینه سازی شده است.
۳. تولید MPA در فرمانتورهای آزمایشگاهی ۵ لیتری با فرایندهای ناپیوسته و پیوسته انجام شده است.
۴. فرمانتور نیمه صنعتی ۱۰۰ لیـتری با سامانه همزن اختصاصی کشت قارچ های رشته ای طراحی، ساخته و برای فرایند تولید آزمایش شده است.