ماده مؤثره رمدسیویر

• داروی ضد ویروس
• در درمان بیماری کرونا مورد استفاده قرار می گیرد