ماده تغییر فاز دهنده ذخیره کننده انرژی گرمایی

۲ نوع ماده تغییر فاز دهنده PCM با ترکیبات نیترات آمونیوم و نانو تیوب کربنی با ترکیب درصدهای مختلف در مقیاس آزمایشگاهی جهت ذخیره سازی انرژی گرمایی تهیه و بهینه سازی گردیده است.