لیگاند پروتئینی برای مسدودسازی پروتئین TIM-3

رسپتور TIM-۳ از جمله گیرنده های مهاری است که بر روی تی‌سل خسته به وفور بیان می‌شود و با اتصال به لیگاند خود باعث مهار سیستم ایمنی بدن می شود. بلاکه کردن (مسدود کردن) گیرنده های مهاری روی تی سل های خسته با استفاده از یک پروتئین مانع از انتقال سیگنال مهاری به سلول T بر اثر این اتصالات شده که در نتیجته باعث جلوگیری از سرکوب شدن سلول‌هایT می شود.
در این پروژه این پروتئین مهاری طراحی و بصورت نوترکیب در باکتریE. coli بیان و تولید می شود.