لیپاز نوترکیب

آنزیم لیپاز ازجمله کاتالیزور های حیاتی است که توسط بسیاری از باکتری ها، قارچ ها، گیاهان و حیوانات تولید می شود و در صنایع مختلف از قبیل صنایع غذایی، شیمیایی، داروئی، آرایشی، تولید کاغذ، چرم و شوینده ها کاربرد دارد. این آنزیم از نظر بازار جهانی فروش، بعد از پروتئاز ها و کربوهیدراز ها قرار گرفته و حدود ۵ درصد از کل فروش آنزیم ها را به خود اختصاص داده است. حدود ۳۲ درصد فروش لیپاز در صنایع شوینده مصرف می شود. با توجه به اینکه لیپاز باکتری باسیلوس ترموکاتنولاتوس در دمای بالا (۶۵ درجه سانتیگراد) و شرایط قلیایی را به خوبی تحمل می کند، لذا این آنزیم بسیار مناسب استفاده در صنایع شوینده می باشد.