لوله های جمع آوری خون تشخیص طبی

لوله های CBC ، PT,ESR و لخته توسط تمام مراکز درمانی و بهداشتی مصرف بالایی دارند و اکثر موارد به خصوص لوله لخته وارداتی است. برای تولید از مواد تولیدی پتروشیمی های داخلی می توان با تزریق پلاستیک در قالب، لوله ها را ساخت اما متعاقبا می بایست لوله ها در یک خط تولید اتوماتیک با کنترل کیفی بالا لیبل گذاری، کد کردن مواد در داخل آنها ، درب گذاری و سپس بسته بندی انجام گیرد. مصرف استان لرستان در روز بیش از ۳۸ هزار قطعه از این لوله های جمع آوری خون وکیوم و نان وکیوم است که با این کارخانه می توان مصرف استان تامین گردد و از خروج ارز از کشور برای خرید این لوله های مصرفی جلوگیری کرد.