لنز شبه فرزنل جهت افزایش بازدهی فتوولتائیک

سیستم سلول خورشیدی فتوولتائیک
شامل ساختار ابتکاری لنز شبه فرزنل جهت افزایش بازدهی سلول خورشیدی و در عین حال استفاده از سلول خورشیدی با
مساحت کمتر ارائه شده است.