لباس هوشمند به همراه استفاده از پنل های خورشیدی

• امروزه بااینکه لباسهای باتکنولوژی خاص جزء لباسهای کاربردی وموثردرزمینه های مختلف هستنداما همچنان به طور گسترده مورد استفاده عموم قرار نمیگیرند.به گفته ی پژوهشگران مهم ترین علت این امرموانع وچالش های موجود در طراحی است.در این لباس تعدادی صفحه خورشیدی تعبیه شده است که با جذب انرژی خورشیدی و تبدیل آن به الکتریسیته باتری که در قسمتی از لباس قرار گرفته است را شارژ می کنند.از انرژی ذخیره شده در باتری میتوان برای شارژ تجهیزاتی همچون تلفن همراه استفاده کرد.در این لباس همچنین سنسور هایی برای اندازه گیری دمای بدن و دما محیط و یکGps قرار داده شده است که اطلاعات را با استفاده از یک ماژول بلوتوث به اپلیکیشنی که طراحی شده است ارسال می کند.