لباس تب نمای نوزادی آنتی باکتریال

مواد هوشمند اصطلاحاً به موادی گفته می شود که می توانند با درک محیط و شرایط اطراف خود نسبت به آن واکنش مناسب نشان دهند. یکی از جالب ترین انواع مواد هوشمند موادی با قابلیت تغییر رنگ نسبت به محرک های خارجی هستند و در این میان ترموکرومیک ها از اهمیت و توجه زیادی برخوردار هستند. توجه به توسعه و کاربرد مواد ترموکروم در چند سال اخیر به دلیل کاربردهای گسترده آن در ابزارها و وسایل هوشمند افزایش یافته است. تنها با تغییر دما، ماده ترموکروم قادر به تغییر رنگ برگشت پذیر یا غیر برگشت پذیر می باشد. در نتیجه مانند یک سیستم هوشمند عمل می کند این ویژگی سبب شده که بتوان از آنها در منسوجات نوزادی استفاده کرد. در این فناوری از رنگدانه های ترموکرومیک بر روی لباس نوزادی استفاده شده که در دمای ۳۷ درجه تغییر رنگ از آبی یا قرمز به بی رنگ را از خود نشان می دهد.