لایه نازک نانوساختار باریم استرانسیم تیتانات

از طریق تغییر در پیکربندی فرآیند لایه نشانی به جهت رشد غیر متراکم و یکنواخت از نظر ساختاری در سطح لایه فعال حسگر، باعث ایجاد لایه ای با مساحت سطح بالا می شود که در به دام اندازی گاز و تولید حامل های بار بیشتر جهت دریافت سیگنال پاسخ و تاثیر در کاهش زمان پاسخ و بازیابی حسگر شده است.