لارو حشره برای استفاده در خوراک حیوان

پرورش حشره به منظور تولید انبوه لارو جهت استفاده در خوراک دام، طیور و آبزیان