کود زیستی (بارش1)

این کود بیولوژیک ترکیبی از عصاره ریزجلبک، سیانوباکتر و یک جلبک قهوه ای می باشد که در آزمایش روی گیاهچه های پسته تاثیر معنی داری بر بنیه گیاه و افزایش تحمل به خشکی نشان داد. همچنین اثر مطلوبی روی چند گیاه زراعی نشان داد. این کود در حال حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت مایع تهیه شده و نحوه استفاده از آن آسان می باشد.