کنترل مینوز برگ مرکبات

پروانه مینوز برگ مرکبات، Phylloconistis citrella Stainton، در حال حاضر از جدی‌ترین آفات نهالستان‌های مناطق مرکبات‌خیز کشور است. لاروهای این پروانه با تغذیه از قسمت داخلی برگ سبب از بین رفتن درختان جوان و نهال‌ها شده به طوریکه سمپاشی هفتگی این نهال‌ها تنها راه کنترل کاربردی علیه این آفت است. در مطالعه کنونی امکان پرورش انبوه آفت در آزمایشگاه، مطالعه زیست شناسی آفت در 3 دمای 20، 27 و 35 درجه سلسیوس و بررسی کارایی تکنیک عقیم سازی پروانه مینوز مرکبات توسط پرتوهای یونیزان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که با استفاده از قفس های خاص پروانه گیری و قفس های تخمریزی، میتوان آفت را به شکل مناسبی روی میزبان مناسبی چون پرتقال والنسیا پرورش داد به طوریکه حدود 500 شفیره در هر دوره از هر قفس حاوی 24 گلدان برداشت نمود. ترجیح حشرات کامل برای تخمریزی روی مرکباتی چون پرتقال والنسیا و لیموشیرین بیشتر از پونسیروس و گریپ- فروت بوده و عمدتاً در سطح زیرین برگ نزدیک رگبرگ اصلی و در نیمه پایینی برگ به ویژه در برگهای جوان با عرض 1-2 سانتی متر تخمگذاری انجام می شود.