کاربرد گیاه گالگا در افزایش شیر گاوها

مطالعۀ حاضر در دو بخش انجام پذیرفت. در مرحلۀ اول سطوح عصارۀ خشک گالگا آفیشنالیس، عصارۀ مایع گالگا آفیشنالیس و گیاه خشک گالگا آفیشنالیس در 20 راس تلیسه هلشتاین شکم اول زایش مورد بررسی قرار گرفت. عصارۀ خشک گالگا تولید شیر و شیر تصحیح شده بر اساس 4% چربی (FCM) را در مقایسه با گروه شاهد و سایر گروهای آزمایشی افزایش داد. تغییرات وزن بدن، نمرۀ بدنی، نمرۀ مدفوع و مصرف خوراک معنی¬دار نبود. بنابراین به منظور تعیین بهترین سطح برای افزایش تولید شیر در تلیسه های شکم اول، سطوح مختلف عصاره خشک گالگا، در مقابل تیمار شاهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، سطوح مختلف عصاره، تولید شیر را در مقایسه با گروه شاهد افزایش می دهد، اما سطح 4 گرم عصاره خشک به ازای هر راس گاو در هر روز، بالاترین افزایش را نشان داد.