قیر پودر لاستیکی بهینه با روش سطح پاسخ (RSM)

پودر لاستیک یکی از افزودنی¬های مورد استفاده برای بهبود و اصلاح رفتار قیر است. استفاده از پودر لاستیک با توجه به کمک به حفظ محیط زیست و ارزان بودن به عنوان یک افزودنی رایج در اصلاح قیرها کاربرد دارد. اصلاح قیر با پودر لاستیک باعث افزایش مقدار ویسکوزیته، افزایش مقاومت در برابر شیارشدگی، افزایش مقاومت در برابر خستگی، کاهش سختی خزشی به تبع آن کاهش ترک¬های دمای پایین و نیز کاهش درجه نفوذ می¬شود. در این طرح از روش سطح پاسخ (RSM) با در نظر گرفتن چهار فاکتور شامل دمای اختلاط، زمان اختلاط، سرعت اختلاط و درصد وزنی پودر لاستیک، حالت بهینه قیر اصلاح شده با پودر لاستیک به دست آمده است. طوری که با در نظر گرفتن دمای اختلاط در سطح بالا، زمان اختلاط در سطح پایین، درصد وزنی پودر لاستیک در سطح بالا و نیز سرعت اختلاط در سطح بالا، مقدار بهینه تمامی پارامتر¬ها شامل ویسکوزیته، شیارشدگی، شیارشدگی در حالت پیرشده، خستگی، سختی خزشی و درجه نفوذ به دست می¬آید.