قطع و وصل کننده مرحله ای سیستم های پر مصرف

دارای ۸ خروجی به منظور راه اندازی ۸ دستگاه پر مصرف، وصل مرحله ای دستگاهها با تایم قابل برنامه ریزی
 قطع مرحله ای دستگاهها با تایم قابل برنامه ریزی و قطع همزمان در صورت بروز خطاهای ولتاژ برق شهر، کنترل کننده ولتاژ برق شهر برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاهها، راه اندازی سیستم توسط کلید سویچی در اختیار اپراتور، امکان برنامه ریزی تمامی فرامین دستگاه توسط اپراتور