قطعه هواگیر خودکار خودرو

1.حفظ محیط زیست از آلاینده های نفتی و شیمیایی و پسمانده های تعمیر و نگه داری
۱.هواگیری اولیه و ثانویه بصورت خودکار از لحظه روشن شدن تا خاموش شدن موتور خودرو
۲.افزایش عمر مفید متور خودرو
۳.دفع خلاء ایجاد شده در موتور
۴.جلوگیری از سوختن واشر سر سیلندر
۵.جلو گیری از تاب برداشتن سر سیلندر
۶.تصفیه لحظه ای هرگونه حباب و گاز های تولید شده فلزی
۷.جلو گیری از جوش آوردن و سر ریز شدن ضدیخ از رادیاتور
۸.جلو گیری از روشن و خاموش شدن و یاتند و کند شدن مداوم فن