قطره چکان خودشوینده و خودتنظیم شونده pc

با توجه با ایجاد بهینه سازی های انجام شده،این قطعه می تواند در شیب و تغییرات فشار همواره آبدهی یکسان داشته و در رنج تعریف شده نوسانی در ابدهی بوجود نیاورد.