قرص ارگاسف

حوزه تخصصی: تولید داروهای گیاهی پیشرفته بر اساس سیستم ارگانیک
خط مشی: استفاده از پتانسیل های گیاهان بومی خراسان جنوبی بویژه زعفران با تاکید بر کاربرد دانش های نوین
اهداف: تولید داروهای گیاهی با تاکید بر استفاده از فرآورده های ارگانیک بعنوان آنتی اکسیدان و پیشگیری کننده ازسرطان بویژه گیاه زعفران