قرآن هوشمند

قرآنی که امکان استفاده از تلفن هوشمند را دارا می باشد و با استفاده از دوربین تلفن هوشمند می تواند اطلاعات را از صفحات قرآن بگیرد و به صورت صوت ، ترجمه یا تفسیر آیه به آیه قرآن ارائه نماید. به گونه ای کار قلم قرآنی را در تلفن هوشمند انجام می دهد . و کافی است تلفن خود را به آیات قرآن نزدیک نمایید تا صوت آیه قرائت گرددو ترجمه یا تفسیر آن نمایش داده شود.