فیلتر نانوالیاف پلیمری

آلودگی آبها با فلزات سنگین یکی از مسائل بسیار مهم در جهان است. بیشتر یونهای فلزی سنگین حتی در غلظتهای کم سمی و سرطانزا هستند و وجود آنها در پسابها تهدیدی برای زندگی موجودات زنده محسوب می شوند. شرکتهای تجارتی و صنایع، در جستجوی روشهای ارزان و مؤثر برای جدا کردن این فلزات از پسابهای صنعتی خود می¬باشند.وجود فلزات سنگین در منابع آبهای سطحی و فاضلابها، مشکلات عدیدهای را به لحاظ کیفیت مصرف آب بوجود آورده است. روشهای متعددی برای جداسازی فلزات از آبها به کار رفته که از معایب این روشها قیمت اجرایی بالا، جداسازی ناقص، انتخابگری پایین، عدم بازیابی مناسب، تولید لجن و لکه های سمی که حذف آنها مشکل است و مصرف بالای انرژی را میتوان نام برد. امروزه تحقیقات در زمینه علم نانو نشان میدهد بسیاری از مشکلات ذکر شده تا حد زیادی با استفاده از مواد مقیاس نانویی مانند نانوذرات فعال زیستی، غشاء کاتالیستی نانویی، غشاهای نانولیفی و.. برطرف می شود. نانوالیاف مبادله کننده یا جذب کنندهی یون یک فناوری جدید بوده است. از مزایای این مواد می توان به سرعت جذب بالا، صرفه اقتصادی و راحتی کاربرد اشاره کرد.