فیتوکالوس

واحد آزمایشگاهی – تجاری کشت بافت گیاهی جهت ریز ازدیادی گیاهان دارویی و استراتژیک