فوق جاذب مواد آلی

مواد آلی ترکیب شده با آب های زیر زمینی یا سطحی و یا خروجی کارخانجات یکی از دغدغه ها و چالش های جدی در زمینه محیط زیست و دسارسی به آب شرب و یا استفاده در زمینه های کشاورزی است. از دیگر مشکلات نشتی مواد نفتی بر روی دریاها بوده که خود مشکلات زیست محیطی دیگری را رقم می زنند. این طرح به معرفی محصول فوق جاذب مواد آلی و یا نفتی پرداخته که با کمک فناوری های کامپوزیتی با فرم اسفنجی خود قادر به جذب مواد آلی و جدایش فازی محلول های آلوده به مواد پایه نفتی و روغنی بوده که در ساخت فیلتر ها و یا بسترهای جمع کننده و جاذب مواد آلی مورد استفاده قرار می گیرد.