فناوری های نوین غشایی

برج‌های خنک‌کن در صنایع و ازجمله نیروگاه‌ها آب زیادی مصرف می‌کنند. به‌گونه¬ای‌که حدود 80% مصرف آب نیروگاه‌های سوخت فسیلی و 50% مصرف آب پالایشگاه‌ها به برج خنک‌کن اختصاص دارد. هدررفت آب در این واحدها شامل تبخیر، بلودان و بخش بسیار کوچکی نیز در اثر قطرات کوچک خروجی در آب همراه بخار است. مجموع هدررفت‌های آب باید به‌وسیله آب جبرانی تأمین گردد. با توجه کمبود منابع آبی کشور و میزان مصرف آب در نیروگاه‌ها، یافتن راه‌حلی برای کاهش مصرف آب می‌تواند برای مدیریت منابع آبی کشور استراتژیک باشد. با توجه به موارد اشاره شده، استفاده بهینه از منابع ورودی آب و بازیابی آب و استفاده مجدد از پساب‌های تولیدی حائز اهمیت فراوان است