فلوتاسیون ستونی

در این فناوری با استفاده از ستون فلوتاسیون مقدار خاکستر قیر به میزان ۷۰ الی ۷۵ درصد کاهش می یابد.