فعالیت ضد میکروبی جلبک سارگاسوم گلوسسنس

در این پژوهش اثرات ضد میکروبی عصاره های متانولی، اتیل استات، هگزانی و کلروفرم جلبک قهوه ای Sargassum glaucescens بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و قارچ ها با استفاده از روش براث دایلوشن مورد ارزیابی قرار گرفت. سارگاسوم گلوسسنس از منطقه ساحلی چابهار دریای عمان ( جنوب ایران ) در اردیبهشت تا خرداد ۱۳۹۴ جمع آوری شد. شش ارگانیسم پاتوژن شامل: انتروکوکوس فاسیوم ATCC ۵۱۲۹۹، استرپتوکوکوس موتانس ATCC ۳۵۶۶۸، شیگلا بویدی ATCC ۲۵۲۳، سودوموناس آئروژینوزا ATCC ۲۷۸۵۳، کلبسیلا پنمونیه ATCC ۱۳۸۸۳ و سالمونلا انتریتیدیستوس با استفاده از روش براث دایلوشن (Bacterial Broth Dilution Methods) مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از عصاره متانولیک، عصاره هگزانی دارای فعالیت ضدمیکروبی بهتری برعلیه عصاره های اتیل استاتی و کلرو فورمیک بودند. نتایج مطالعه حاضر بر روی سارگاسوم گلوسسنس با استفاده از حلال های مختلف بر علیه هشت پاتوژن های انسانی مختلف، فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی مهمی را نشان داد. به هر حال، تحقیقات بیشتر بر روی اجزاء، تخلیص و تشخیص ماده مؤثره به منظور شناسایی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی باید انجام گیرد.