فریمورک جامع تحلیل داده های امور مشترکین برق

سیستم یکپارچه سازی و تحلیل داده های امور مشترکین بر اساس تشخیص ناهنجاری ها و مشکلات موجود با استفاده از داده کاوی و مهندسی نرم افزار