فریز‌درایر‌(خشک‌کن‌سرمایشی)‌آزمایشگاهی مدلDFD-02

شیمی و مهندسی شیمی
پلیمر و پترو شیمی دارو سازی
کشاورزی
بیوتکنولوژی
زیست شناسی و صنایع غذائی