فرستنده-گیرنده مخابراتی ضد شنود و تداخل

امنیت و قابلیت اطمینان در برابر شنود و تداخل یکی از مهمترین خواسته¬های عملیاتی در ارسال و دریافت یک سرویس مخابراتی در شرایط نظامی و انتظامی است. یکی از روش¬های دستیابی به این خواسته، استفاده از فناوری طیف گسترده است. بر اساس این روش، گسترش طیف فرکانسی سیگنال ارسالی بدون تغییر در توان ارسال آن، باعث مقاوم سازی سیگنال در برابر شنود و تداخل خواهد شد.