فراوری لجن تصفیه خانه فاضلاب

فرایند بی خطرسازی و کاهش حجم و جرم لجن تصفیه خانه فاضلاب در کشتارگاه های صنعتی