غشای توری نانوپوشش دار برای جداسازی آب و روغن

در این فناوری از توری استیل پوشش داده شده با نانو ساختارهای اکسیدی دارای ترشوندگی خاص فازهای آبی و روغنی از هم جدا می شوند