غشای الکترولیتی جامد باتری یون لیتیوم

الکترولیت ( غشاء) جامد پلیمری باتری های یون لیتیم با میزان زیست تخریب پذیری بالا، شامل درصد بهینه از ترکیب دو پلیمر کاملا تجاری و یک نمک لیتیم مدرن جهت متعادل سازی پارامتر های مانند هدایت یونی و استحکام مکانیکی می باشد. در صورت استفاده از این نوع الکترولیت ها، در باتری های یون لیتیم و تبدیل آن ها به باتری های حالت جامد شاهد بهبود چشمگیر ایمنی و چگالی انرژی خواهیم بود. این غشاء، کماکان در مرحله پژوهش می باشد و تاکنون میزان هدایت s.cm-۱ ۱۰-۵ در دمای اتاق از خود نشان می دهد.