غشاهای نانوفیلتراسیون الیاف توخالی بار مثبت

این فناوری با ساختار غشا های الیاف توخالی سطح فیلتراسیون بالایی را فراهم کرده و با توجه به بار سطحی غشا میتواند به سبب نیرو های الکترواستاتیک یون ها را دفع و در شیرین سازی آب جایگزین و یا پیش تصفیه اسمز معکوس باشد