غشاهای تبادل پروتون پلی اتر اتر کتون در پیل سوختی

در مفاهیم پیل سوختی برای هدفدار کردن تحقیقات از مفهوم مثلث آهنین ۱استفاده میشود که سه ضلع این مثلث عبارتند
از عملکرد ،دوام و قیمت که این اهداف برای تک تک اجزای پیل سوختی از قبیل الکتروکاتالیستها و غشاها مطرح میشود. اصلاح این غشاهای پلیمری با مواد مختلفی مانند اکسیدهای معدنی اسیدهای هادی پروتون مانند هتروپلی اسیدها میباشد. تحقیقات در این زمینه به طور حداکثری بر غشای تجاری نفیان متمرکز بوده اند. به طور کلی در مراجع مختلف، دستیابی به غشای تبادل پروتونی با قیمت پایین، عملکرد تبادل پروتون مطلوب و دوام بیشتر است. غالبا رابطه معکوسی بین عملکرد تبادل پروتون و بهبود دوام وجود دارد و در ازای بهبود یکی معمولا دیگری فت محسوسی خواهد داشت. در این تحقیق پس از مطالعه سازوکار عملکرد و دوام غشاهای پلیمری، نانوذراتی با خاصیت کاتالیستی طراحی شده و برای حصول هدف مذکور به غشا افزوده میشود و پس از بررسیهای عملکردی و دوام نتایج استفاده از این غشای نانوکامپوزیت کاتالیستی ارائه میگردد. در این تحقیق هدف توسعه غشایی است که از منظر دوام، طول عمر بهبود داده شدهای داشته باشد.