غشاهای تبادل آنیون پلی سولوفن برای پیل سوختی

ساخت غشاهای تبادل آنیون هیدروکربنی بر پایه پلیمر پلی سولفون (PSU) از طریق
سولفونه کردن برای کاربرد در پیل سوختی آلکالی