عوامل موثر بر کریستاله شدن کلروفریک

محلول کلروفریک (FeCl3‎) یکی از پرکاربردترین منعقدکننده ها در واحدهای تصفیه آب از جمله تصفیه خانه تهران پارس می‌باشد. این ترکیب شیمیایی با غلظت ‎%42-37‎ خریداری و ذخیره می گردد و با غلظتی حدود ‎3‎ الی ppm 7‎ به استخرهای انعقاد تزریق می‌گردد. مهمترین نکته در هنگام تزریق کلروفریک استفاده از کلروفریک با غلظتی مشخص و ترکیبی هموژن می‌باشد، لذا هرگونه رسوب دادن کلروفریک در مخازن نگهداری آن موجب تغییر غلظت و عدم یکنواختی ترکیب شیمیایی کلروفریک و در نتیجه بروز مشکلات متعدد عملیاتی، اجرایی و خسارت مالی می‌گردد. هدف از اجرای این پروژه شناسایی و بررسی عوامل مؤثر فیزیکی، شیمیایی و محیطی در رسوبدهی و کریستاله شدن ناخواسته کلروفریک و ارائه راهکار در جهت کنترل و جلوگیری از کریستاله شدن کلروفریک به منظور پیش‌گیری از انسداد خطوط تزریق،کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات اساسی مخازن و خطوط انتقال و همچنین کاهش اتلاف کلروفریک می‌باشد.