عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر بر روی فوم های فولادی

فومهای فولادی دسته ای از مواد مهندسی پیشرفته هستند که به دلیل وجود حفرات یا سلولها در بین دیواره های فولادی دارای ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی جالب توجهی هستند. بنابراین، می توانند در بسیاری از کاربردهای فنی و مهندسی به کار گرفته شوند. در این فناوری هدف بهبود رفتار مکانیکی فوم های مکانیکی تولید شده به روش متالورژی پودر و با استفاده از دانه های اوره به عنوان فضاساز است. بدین منظور فوم های فولادی در دمای 880 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت آستنیته می شوند و سپس سریع سرد شدن تا دمای پایین تر از دمای شروع مارتنزیت توسط سرد کردن درون آب صورت میگیرد. در نهایت، عملیات تمپرینگ در دمای 350 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت منجر به تشکیل ریزساختار مارتنزیت تمپر شده می شود که در نتیجه، بهبود رفتار فشاری فوم فولادی با افزایش استحکام دیواره سلولها ایجاد می شود.