طوبی2

اپلیکیشنی در حوزه ی ادبیات که به معرفی تاریخ ادبیات و سبک شناسی ایران می پردازد و مکاتب ادبی غرب را نیز تا حدودی معرفی می کند