طراحی کیت مولکولی برای تشخیص ویروس کرونا

اهداف و کاربردها
امروزه دقیق ترین روش شناسایی ویروس کرونا RT-PCR می باشد. با وجود اینکه میزان خطای این روش هم زیاد می باشد اما مهمترین روش قابل اعتماد محسوب می شود. استفاده از این روش مستلزم استفاده از دستگاه گران قیمت RT-PCR است که معمولا در همه مراکز بخصوص مناطق دور دست وجود ندارد. لذا هدف از این طرح طراحی روشی دقیق و قابل اعتماد مبتنی بر PCR معمولی است تا بدون نیاز به دستگاه RT-PCR ویروس کرونا را در نمونه افراد آلوده شناسایی کرد. این روش مبتنی بر روش Nested PCR می باشد. در این روش ابتدا cDNA بر اساس یک قطعه 227 جفت نوکلئوتیدی از ژن N ویروس کرونا ساخته و در مرحله بعد با PCR یک بخش 119 جفت نوکلئوتیدی داخل این قطعه تکثیر می گردد. لذا مشاهده باند اخیر با روش الکتروفورز نشان می دهد که فرد به ویروس کرونا الوده است. حسن این روش این است که می توان با اضافه کردن تنها یک پروب در کیت، حساسیت روش RT-PCR را افزایش داد. در این روش قطعه 227 جفت نوکلئوتیدی در وکتور مناسب همسانه سازی و به عنوان کنترول مثبت استفاده می شود.