طراحی و ساخت گازی ساز زیست توده

در این فرآیند، زیست توده به گازی غنی از هیدروژن به نام گاز سنتز (Syngas) تبدیل می¬شود که این گاز عمدتاً از هیدروژن، مونواکسید کربن، متان، دی اکسید کربن و آب تشکیل شده است. گاز تولید شده دارای ارزش حرارتی بالایی می¬باشد که بدین ترتیب قابل استفاده در سیستم¬های تولید گرما و یا مولدهای تولید الکتریسیته به عنوان جایگزین سوخت¬های فسیلی می¬باشد.