طراحی و ساخت کوره عملیات حرارتی آزمایشگاهی

جهت انجام عملیات حرارتی و دستیابی به خواص مورد نظر مواد، در فرآیند تولید یک محصول و یا انجام یک طرح تحقیقاتی مرتبط با متالورژی، وجود یک کوره عملیات حرارتی آزمایشگاهی ازموارد ناگزیر می باشد. محدوده ی دمای کاری در اکثر عملیات حرارتی تقریبا تا ۱۲۰۰ درجه ی سانتیگراد است که این هدف با استفاده از یک کوره عملیات حرارتی آزمایشگاهی به سادگی قابل دستیابی است.