طراحی و ساخت پرسهای کالکوگرافی

مورد استفاده در دانشگاهها ، هنرستانها و آتلیه های آموزش نقاشی میباشد . (چاپ دستی)